Pravno obvestilo

 

Vaša zasebnost je za Acord-92 d.o.o. zelo pomembna. Zavedamo se, da so osebni podatki naših uporabnikov zelo občutljive narave, zato je pri nas to eno izmed ključnih področij, ki mu, posvečamo izredno veliko pozornost in skrb.
Vaše podatke bomo občasno uporabili, za obveščanje o pomembnejših spremembah, posebnih ponudbah, novih storitvah, ki bodo objavljene na spletnih straneh www.acord-92.si in www.pcplus.si in lahko za vas predstavljajo pomembne informacije.

 

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.acord-92.si in www.pcplus.si
in omejitev odgovornosti.

 

 

Osebni podatki
Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.acord-92.si in www.pcplus.si  je Acord-92 d.o.o., Ljubljana, Stegne 13, Ljubljana v nadaljevanju lastnik.
Spletno mesto so vse strani v okviru internetnega naslova www.acord-92.si in www.pcplus.si v nadaljevanju spletno mesto.
Uporabnik spletnega mesta je oseba, ki obišče katero koli spletno stran na spletnem mestu www.acord-92.si in www.pcplus.si v nadaljevanju uporabnik.

Spejem splošnih pogojev
Uporabnik z uporabo spletnega mesta sprejema pogoje iz tega Pravnega obvestila in izjavlja, da je z njimi v celoti seznanjen in se z njimi v celoti strinja.
O spremembah pogojev in pravil na spletni strani bomo uporabnika sproti obveščali na spletnem mestu.

Avtorske pravice
Vsa vsebina, ki je objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Za vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi grafična podoba spletnega mesta. Nekateri grafični elementi so last naših parterjev in so v uporabi na spletnem mestu z njihovim dovoljenjem. Logotipi in blagovne znamke so last njihovih zakonitih lastnikov.
Kopiranje
iz spletnega mesta in objavljanje vsebine na drugih mestih je prepovedano, razen če lastnik to dovoli v pisni obliki.
Če uporabnik lastniku posreduje kakršne koli materiale, za objavo na spletnem mestu, dovoljuje njihovo uporabo in brezplačno prenese avtorske pravice na lastnika spletnega mesta za posredovane materiale

Uporaba podatkov
Uporabnik lahko podatke iz spletnega mesta uporablja le za osebne in nekomercialne namene. Posredovanje izvirne ali izvedene oz. prilagojene vsebine tretjim osebam in njihovo objavljanje na drugih mestih je prepovedano.
V skladu z veljavno kazensko in civilnopravno zakonodajo se bo obravnavala kakršnakoli zloraba, neupravičena uporaba ali posredovanje podatkov iz spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti
Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu. Ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Lastnik ne odgovarja za nobeno nastalo škodo, ki bi nastala iz kateregakoli in kakršnegakoli vzroka. (kot npr.: napačni in neresnični  podatki posredovanih s strani uporabnika ali parterja, tehnične težave, računalniški virus, opustitve, prekinitve izvajanja storitev s strani lastnika, zaradi ukrepov državnih in upravnih organov, itd…)

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti
Lastnik zbira o uporabniku naslednje osebne podatke in kontaktne informacije: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, davčno številko, telefon in fax, elektronski naslov, geslo v šifrirani obliki, datum rojstva, ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese preko obrazcev na spletnem mestu.
Z uporabnikovim dostopom do spletnega mesta lastnik na strežniku beleži in spremlja podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas, iz katerega spletnega mesta dostopa, obiskane strani ter tip brskalnik). Tako zbrane podatke se lahko uporabi anonimno v statistične namene lastnika.
Uporabnik prevzame v celoti odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov ter kontaktnih informacij  posredovanih lastniku.
S pridobljenimi podatki o uporabniku bo lastnik ravnal v skladu splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). (Uradni list RS, št. 59/1999, 57/2001, 59/2011 in Obligacijski zakonik).
Uporabnik, ki je mlajši od 16 let, mora za posredovanje podatkov lastniku, podajo soglasja za sprejemanje e-novic in podajo soglasja za sodelovanje pri kateri koli nagradni igri lastnika pridobiti predhodno soglasje staršev oziroma skrbnika.
Uporabnik z registracijo na spletnem mestu soglaša, da lahko lastnik njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za potrebe izvedbe storitev spletnega mesta, o čemer ga lastnik tudi jasno in nedvoumno obvešča na spletnem mestu.
Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja uporabnika.
V nobene primeru ne bomo vaših osebnih podatkov predali nepooblaščenim osebam. Dostavnim službam bomo zaupali le uporabnikovo ime in priimek, naslov in telefonsko številko za dostavo oz. podatke katere uporabnik dovoljuje da se jih lahko preda. Z uporabnikom bomo stopili v stik prek sredstev komunikacije na daljavo.

Piškotki
Piškotki, ki jih vpišemo na trdi disk uporabnikovega računalnika so alfanumerični identifikatorji, ki jih lastnik uporablja za identifikacijo uporabnika, tako da uporabniku ni potrebno ponovno vpisovati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev spletnega mesta

Kršitve
V primeru kršitve pogojev tega Pravnega obvestila ali obstoječe zakonodaje sme lastnik posredovane osebne podatke v celoti uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve. Uporabniku se lahko v tem primeru delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.
Poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu je izrecno prepovedan. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev dejavnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnika.

Prehodne in končne določbe
Za razlago splošnih pogojev tega Pravnega obvestila in sporov iz razmerja uporabnika z lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno sodišče v Ljubljani.
Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev pa bodo še naprej veljale in učinkovale.

Ljubljana, 1. 7. 2013